Tusk

Tusk zaskoczył internautów aktywnością na Twitterze. „Cuda się zdarzają”

„Wszyst­kim bez wy­jąt­ku: obu Ja­ro­sła­wom, obu Ja­nu­szom P., Lesz­ko­wi, sym­pa­ty­kom, kry­ty­kom, szy­der­com, tym z GW i tym z GP – We­so­łych Świąt!” – w ten spo­sób Do­nald Tusk zło­żył ży­cze­nia za po­śred­nic­twem Twit­te­ra. Na tym jed­nak nie ko­niec. Szef rządu, który rzad­ko ko­rzy­sta z tego ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go za­sko­czył in­ter­nau­tów swoją ak­tyw­no­ścią. „Pre­mier Tusk ak­tyw­ny na TT (Twit­te­rze – red.). ak­tyw­ny na TT. Cuda, cuda się zda­rza­ją :)” – sko­men­to­wa­ła to dzien­ni­kar­ka TVP Mał­go­rza­ta Se­ra­fin.

Donald TuskDonald TuskFoto: PAP

Do­py­ty­wa­ny przez użyt­kow­ni­ków Twit­te­ra, skąd ta nagła ak­tyw­ność Tusk od­pi­sał krót­ko: świąteczny na­strój plus wolne go­dzi­ny w sa­mo­cho­dzie. Szef rządu w ten spo­sób je­chał z War­sza­wy do So­po­tu.

Prze­wod­ni­czą­cy PO do­py­ty­wa­ny, czy i ki­bo­lom złoży świą­tecz­ne ży­cze­nia od­pi­sał: „Jak wszyst­kim, to wszyst­kim. Może razem zła­god­nie­je­my przez te Świę­ta?” Nie za­bra­kło rów­nież dys­ku­sji na inne te­ma­ty. Tusk przy­znał, że jego ulu­bio­ny­mi po­tra­wa­mi na wi­gi­lij­nym stole są „pstrąg Gosi i ka­pu­sta z gro­chem mamy (te­ścio­wej – red.)”. Dodał nawet, że jego zda­niem Ro­bert Le­wan­dow­ski wkrót­ce zo­sta­nie za­wod­ni­kiem Realu Ma­dryt.

„Dzię­ki za wszyst­kie ży­cze­nia. Tyle ser­decz­no­ści – hejt z Wi­gi­lią nie ma szans. Nigdy nie miał. Pora szu­kać pierw­szej gwiazd­ki” – na­pi­sał na ko­niec lider PO.

Tusk na spotkaniu z seniorami

Wcze­śniej Do­nald Tusk na spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­la­mi Uni­wer­sy­te­tów Trze­cie­go Wieku pod­kre­ślił, że przy­ję­ty przez jego ga­bi­net pa­kiet dla se­nio­rów to obo­wią­zek rządu, a nie pre­zent. – Dzię­ki wam czu­je­my, że pol­ska ro­dzi­na jest kom­plet­na – zwró­cił się do se­nio­rów pre­mier.

 

Na pakiet dla seniorów składają się: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, program na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 oraz program ”Solidarność pokoleń – działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.

Tusk podkreślił, że podjęte przez rząd decyzje powinny uczynić codzienne życie starszych Polek i Polaków „trochę łatwiejszym, trochę bardziej komfortowym”. – Wiem, że nie zawsze z tym jest tak dobrze, jak powinno – mówił. – Nie jest to wigilijny prezent, to jest nasza robota, nasz obowiązek – zaznaczył premier.

Tusk złożył również życzenia osobom chorym, przebywającym w szpitalach, a także tym, którzy się chorymi opiekują oraz wszystkim osobom, które spędzą Wigilię w pracy. – Akurat moja synowa Ania ma dyżur i będzie dziś w domu dopiero bardzo późnym wieczorem – mówił. – To dotyczy także policjantów na służbie, naszych żołnierzy na misjach, wszystkich, którzy myśląc też bardzo ciepło o najbliższych będą musieli ten czas spędzić w pracy – dodał.

Premier powiedział, że myśli też bardzo ciepło i gorąco o tych, którzy spędzą Wigilię samotnie. – Wiem, że wśród nich będzie też wielu starszych. Chcę, abyście wszyscy bez wyjątku wiedzieli, że w tych domach, gdzie ludzie są razem, będziemy pamiętali o tych, dla których los nie był tak łaskawy – zaznaczył Tusk.

Onet.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS