Bertone

 

Kardynał Bertone o śledztwie: nie doszło do nieprawidłowości

20.05.2014

Były wa­ty­kań­ski se­kre­tarz stanu kar­dy­nał Tar­ci­sio Ber­to­ne oświad­czył, że nie do­szło do żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści przy trans­ak­cji mię­dzy ban­kiem IOR a wło­skim pro­du­cen­tem te­le­wi­zyj­nym. Tak od­niósł się do do­nie­sień prasy o wsz­czę­tym śledz­twie w Wa­ty­ka­nie.

Papież Franciszek i kardynał BertonePapież Franciszek i kardynał BertoneFoto: Reuters

Nie­miec­ki dzien­nik „Bild” po­in­for­mo­wał po­wo­łu­jąc się na nie­ofi­cjal­ne źró­dła za Spi­żo­wą Bramą, że kar­dy­nał Ber­to­ne zo­stał ob­ję­ty śledz­twem w spra­wie przy­własz­cze­nia 15 mi­lio­nów euro z kont w banku IOR w Wa­ty­ka­nie.

We­dług ga­ze­ty pie­nią­dze te tra­fi­ły do pro­du­cen­ta telewizyjnego, przy­ja­cie­la kar­dy­na­ła Ber­to­ne. Dzien­nik do­da­je, że trans­ak­cja – mimo sprze­ci­wu banku IOR – zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na pod pre­sją ów­cze­sne­go se­kre­ta­rza stanu Sto­li­cy Apo­stol­skiej.

Do­nie­sie­nia te nie zo­sta­ły po­twier­dzo­ne w Wa­ty­ka­nie.

Wło­ska agen­cja AD­N­Kro­nos przy­to­czy­ła słowa kar­dy­na­ła Ber­to­ne, który oświad­czył, że umowa mię­dzy wa­ty­kań­skim ban­kiem a te­le­wi­zyj­ną firmą pro­duk­cyj­ną Lux Vide zo­sta­ła „prze­dys­ku­to­wa­na i za­apro­bo­wa­na przez ko­mi­sję kar­dy­na­łów, nad­zo­ru­ją­cych IOR, i radę nad­zor­czą”, czego do­wo­dzi – jak pod­kre­ślił – od­po­wied­ni pro­to­kół.

Na czele rady kar­dy­na­łów, nad­zo­ru­ją­cej pracę wa­ty­kań­skie­go banku, stał do stycz­nia tego roku kar­dy­nał Ber­to­ne.

 

Onet.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS